poppyneg

Poppy Honiton lace negative 52cm x 54cm
Anthotype – Poppy juice + handmade paper

poppyneg

Poppy Honiton lace negative 52cm x 54cm
Anthotype – Poppy juice + handmade paper