poppyneg

Poppy Honiton lace negative 52cm x 54cm
Anthotype – Poppy juice + handmade paper
Ref:
Date:
Location:
Photographer:
poppyneg

poppyneg

Poppy Honiton lace negative 52cm x 54cm
Anthotype – Poppy juice + handmade paper
Ref:
Date:
Location:
Photographer: